« Welcome to WIC » կողմնորոշման տեսահոլովակ

Այս տեսահոլովակի տևվողությունը 24 րոպե է:

Տեսահոլովակը ձեզ կոգնի հասկանալ, թե՝ WIC ծրագիրը ինչպես է գործում: Այն կը քննարկի հետևյալ կետերը:

  • Ակնարկ WIC ծրագրի մասին:
  • Ուտելիքներ՝ որոնք կարող ես կամ չես կարող գնել:
  • Ձեր իրավունքներն ու պարտականությունները, որպես WIC մասնակից:
Սեղմեք այստեղ,որպեսզի դիտեք 1տեսահոլովակը: