Đoạn video định hướng "Chào mừng bạn đến WIC"

Bạn chi cần 23 phút thôi để xem hết đoạn video này

Đoạn video này sẽ giúp bạn hiểu được cách làm việc của WIC. nó bao gồm các đề tài sau đây:

  • Khái quát về chương trình WIC
  • Các loại thực phẩm mà bạn có thể mua hoặc không thể mua
  • Quyền lợi và trách nhiệm của bạn khi trở thành một người tham gia của WIC
Nhấn vào đây để xem video ...