PHFE WIC  Breastfeeding Support Groups | Zoom - Vietnamese | Người đang nhận WIC

Xin vui lòng điền các thông tin như sau và chúng tôi sẽ giúp bạn đăng nhập vào chương trình Nhóm Hổ Trợ Nuôi Con Bằng Sữa Mẹ ngay.
1.    Nhập số điện thoại của bạn, WIC ID (9 con số), hoặc số thẻ WIC
2.    Nhập NGÀY SINH cho bất kỳ thành viên nào trong gia đình bạn mà hiện nay đang tham gia WIC. (Đây có thể là con của bạn hoặc chính bạn nếu bạn đang nhận trợ cấp PHFE WIC.)