PHFE WIC  Breastfeeding Support Groups | Zoom - Armenian | WIC-ի մասնակիցներ

Խնդրում ենք տրամադրել հետևյալ տեղեկությունները, և մենք ձեզ անմիջապես կկապենք կրծքով կերակրման աջակցության խմբակին։
1. Գրեք ձեր հեռախոսահամարը, ընտանեկան համարը կամ WIC քարթի համարը
2. Գրեք ծՆՆԴՅԱն ԱՄՍԱԹԻՎԸ ձեր ընտանիքի ցանկացած անդամի որի համար ներկայումս նպաստ եք ստանում (այն կարող է լինել ձեր երեխան կամ ինքներդ, եթե դուք ստանում եք PHFE WIC նպաստներ):